Aviso legal

Aviso legal e condicións xerais do sitio web

Información Xeral

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade de Información e do Comercio Electrónico LSSI-CE do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xerais deste sitio web.

A titularidade deste sitio web osténtaa:

Empresa:            Asociación Empresarial de Valdeorras, AEVA

NIF:                     G-32114423

Dirección:           C/ Praza do Concello nº 2 (Baixo).

Localidade:         32300 O Barco de Valdeorras

Provincia:            OURENSE

Teléfono:             988 321150

E-mail:                 aeva@empresariosdevaldeorras.com

Termos e Condicións Xerais de Uso

O obxecto das presentes condicións xerais de uso (en diante condicións) é regular o acceso e a utilización do sitio web. Para os efectos das presentes condicións entenderase como sitio web a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación e a todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos usuarios (en diante servizos).

AEVA se reserva a facultade de modificar, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración do sitio web e dos contidos e dos servizos que nel puidesen estar incorporados. O usuario recoñece e acepta que en calquera momento AEVA poida interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que se integran no sitio web ou accesos aos mesmos.

O acceso ao sitio web polo usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o usuario teña que proporcionar contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que contratase o usuario.

A utilización dalgún dos contidos ou servizos do sitio web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do usuario.

Usuario

O acceso, a navegación e o uso do sitio web, así como polos espazos habilitados para interactuar entre os usuarios, e o usuario e AEVA, como comentarios e/ou espazos de blogging, confire a condición de usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo sitio web, todas as condicións aquí establecida, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao usuario lelas cada vez que visite o sitio web.

O sitio web de AEVA proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do sitio web, Esta responsabilidade estenderase a:

 • Un uso da información, contidos e/ou servizos e datos ofrecidos por AEVA, sen que sexa contrario ao disposto nas presentes condicións, a lei, a moral e a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión aos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento da web.
 • A veracidade e licitud das informacións achegadas polo usuario nos formularios estendidos por AEVA para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos polo sitio web. En todo caso, o usuario notificará de forma inmediata a AEVA acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extraviou, ou o acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

AEVA resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren a lei, o respecto ou a dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spinning, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, AEVA, non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber.

O mero acceso a este sitio web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre AEVA e o usuario.

O usuario declara ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes condicións. Por tanto, este sitio web de AEVA non se dirixe a menores de idade, AEVA declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

O sitio web está dirixido principalmente a usuarios residentes en España, AEVA non asegura que o sitio web cumpra coas lexislacións doutros países, xa sexa total ou parcialmente, Se o usuario reside ou ten o seu domicilio noutro lugar e decide acceder e/ou navegar no sitio web farao baixo a súa propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle é aplicable, non asumindo AEVA responsabilidade algunha que se poida derivar do devandito acceso.

Acceso e navegación no sitio web: Exclusión de Garantías e responsabilidade

AEVA non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do sitio web, nin dos contidos ou servizos. AEVA fará todo o posible polo bo funcionamento do sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este sitio web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro.

Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste sitio web estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do usuario. En ningún caso AEVA será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do sitio web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución do virus.

AEVA tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste sitio web.

En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.

Política de Privacidade e Protección de Datos

AEVA comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos

Leis que incorpora esta Política de Privacidade

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos ( RGPD).

Lei Orgánica 15/1999 de 13. De decembro de Protección de datos de carácter persoal (LOPD).

Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal ( RDLOPD).

Lei 34/2002 do 11 de xullo de servizos da sociedade de información e comercio electrónico ( LSSI-CE).

Rexistro de Datos de Carácter Persoal

Os datos persoais solicitados por AEVA, mediante os formularios estendido nas súas páxinas, serán introducidos nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade do Responsable de Tratamento, coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre AEVA e o usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este encha ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo.

Principios Aplicables ao Tratamento de Datos Persoais

O tratamento dos datos persoais do usuario someterase aos seguintes principios recolleitos no artigo 5 do RGPD:

 • De licitud, lealdade e transparencia. Requirirase en todo momento o consentimento do usuario previa información completamente transparente dos fins para os cales se recollen os datos persoais.
 • De limitación da finalidade. Os datos persoais serán recolleitos con fins determinados, explícitos e lexítimos.
 • De minimización de datos. Os datos persoais recolleitos serán unicamente os estritamente necesarios en relación cos fins para o que son tratados.
 • Principio de exactitude. Os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do prazo de conservación. Os datos persoais só serán mantidos de forma que se permita a identificación do usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento.
 • Principio de integridade e confidencialidade. Os datos persoais serán tratados de maneira que se garanta a súa seguridade e confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva. O Responsable do Tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores cúmprense.

Categoría de Datos Persoais

As categorías de datos que se tratan en AEVA son unicamente datos identificativos. En ningún caso, trátanse categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 de RGPD.

Base Legal para o Tratamentos dos Datos Persoais

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento, AEVA comprométese a solicitar o consentimento expreso e verificable do usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

O usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do sitio web.

Nas ocasións na que o usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do sitio web, informaráselle no caso de que o enchemento dalgún deles sexa obrigatoria debido a que os mesmos sexan imprescindibles para o correcto desenvolvemento da operación realizada.

Fins do Tratamento a que se destinan os Datos Persoais

Os datos persoais son solicitados e xestionados por AEVA coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o sitio web e o usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último #encher ou para atender unha solicitude ou consulta.

Igualmente, os datos poderán ser utilizados cunha finalidade comercial de personalización, operativa e estatística e actividades propias do obxecto social de AEVA, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de márketing para adecuar o contido ofertado ao usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación polo sitio web.

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o usuario achega do fin ou fins específicos do tratamento a que se destinarán os datos persoais, é dicir, do uso ou usos que se dará á información recompilada.

Períodos de Retención dos Datos Persoais

Os datos persoais só serán retidos durante o tempo micho necesario para os fins do seu tratamento e, en todo caso, unicamente durante o prazo de seis anos ou ata que o usuario solicite a supresión.

No momento en que se obteñan os datos persoais informarase o usuario do prazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cando iso non sexa posible, os criterios utilizados para determinar o prazo.

Destinatarios dos Datos Persoais

Os datos persoais non serán compartidos con outras empresas.

No caso de que o Responsable do Tratamento teña a intención de transferir datos persoais a un terceiro país ou organización internacional, informásese o usuario achega do terceiro país ou organización internacional ao cal se ten a intención de transferir os datos no momento en que se obteñan os datos persoais, así como a existencia ou ausencia dunha decisión de adecuación da Comisión.

Datos Persoais de Menores de Idade

Respectando o establecido nos artigos 8 do RGPD e do RDLOPD, só os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por AEVA. Se se trata dun menor de 14  anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento e este só considerarase licito na medida en que os mesmos o haxan autorizado.

Segredo e Seguridade dos Datos Persoais

AEVA comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos, de forma que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e evítese a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou accesos non autorizado aos devanditos datos.

Con todo, debido a que AEVA non pode garantir a inexpugnabilidad da internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o Responsable de Tratamento comprométese a comunicar ao usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación de seguridade que ocasiones a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do Tratamento, quen se compromete a informar e a garantir por medio dunha obrigación legal ou contractual que dita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados e toda persoal á cal lle faga accesible a información.

Dereitos Derivados do Tratamento dos Datos Persoais

O usuario ten sobre AEVA e poderá, por tanto, exercer fronte ao responsable do tratamento os seguintes dereitos recoñecidos polo RGPD:

 • De acceso: É o dereito do usuario para obter confirmación de se AEVA está a tratar ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os datos concretos de carácter persoal e do tratamento que AEVA realizase ou realice, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas polos mesmos.
 • De rectificación: É o dereito do usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos.
 • De supresión: É o dereito do usuario, sempre que a lexislación non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos ou tratados, o usuario retirase o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal, o usuario opóñase ao tratamento e non exista outro motivo lexitimo para continuar co mesmo, os datos persoais fosen tratados ilicitamente, os datos persoais deban suprimirse nunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do Tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar os responsables que estean a tratar os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais.
 • Á limitación do tratamento: É o dereito do usuario para limitar o tratamento dos seus datos persoais. O usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a información dos seus datos persoais, o tratamento sexa ilícito, o Responsable do Tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o usuario necesíteo para facer reclamacións e cando o usuario opúxose ao tratamento.
 • Á portabilidad dos datos: No caso de que o tratamento efectueise por medios automatizados, o usuario terá dereito a recibir do Responsable de Tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado de uso común e lectura fácil e a transmitilos a outro Responsable do Tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do Tratamento transmitirá directamente os datos a outro responsable.
 • De oposición: É o dereito do usuario a que non leve a cabo tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de AEVA.
 • A non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

Así pois o usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable de Tratamento coa referencia RGPD AEVA, especificando:

 • Nome e apelidos do usuario e copia do DNI. Nos casos que se admita a representación será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao usuario, así como o documento acreditativo da representación, a fotocopia do DNI poderá ser substituída, por calquera outro medio valido en dereito que acredite a identidade..
 • Petición cos motivos específicos da solicitude ou información a que se quere acceder.
 • Domicilio a efectos de notificación.
 • Data e firma do solicitante.
 • Todo documento que acredite a petición formulada.

Esta solicitude e todo outro documento adxunto poderá enviarse a:

Empresa:             Asociación Empresarial de Valdeorras, AEVA

NIF:                      G-32114423

Dirección:             C/ Praza do Concello nº 2 ( Baixo).

Localidade:          32300 O Barco de Valdeorras

Provincia:             OURENSE

Teléfono:              988 321150

E-mail:                 aeva@empresariosdevaldeorras.com

Ligazóns a Sitios web de Terceiros

O sitio web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permite acceder a páxinas web de terceiros distintos de AEVA, os titulares dos devanditos sitios web dispoñerán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a Autoridade de Control

No caso de que o usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que están a tratar os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control,  no estado onde teña a súa residencia habitual. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es

Aceptación e Cambios nesta Política de Privacidade

É necesario que o usuario lese e leste conforme coas condicións sobre protección de datos de carácter persoal contendida nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do Tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para finalidades indicadas. O uso do sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

AEVA se reserva dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo aos seus propio criterios ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade serán notificados de forma explícita ao usuario.

A Política de Privacidade foi actualizada para adaptarse o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas, no que respecta ao tratamento de datos persoais e a  a libre circulación destes datos ( RGPD).

Política de Cookies

O acceso a este sitio web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario, nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar, para que o servidor lembre certa información que posterior e unicamente o servidor implementará, as cookies facilitan a navegación, fana máis amigable e non danan o dispositivo de navegación.

A información solicitada a través da cookies pode incluír a data e hora de visita ao sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Con todo, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do usuario ou calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do usuario forme parte do arquivo cookie é que o usuario de persoalmente esa información ao servidor.

As cookies permiten identificar a unha persoa. Ás cookies seralles de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das cookies será necesario o consentimento do usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva antes do tratamento inicial, removible e documentado.

 Cookies Propias

Son aquelas cookies que son enviadas ao computador ou dispositivo do usuario e xestionadas exclusivamente por AEVA para o mellor funcionamento do sitio web. A información que se solicita emprégase para mellorar a calidade do sitio web e o seu contido e a súa experiencia como usuario. Estas cookies permiten recoñecer ao usuario como visitante recorrente do sitio web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axuste ás súas preferencias.

 Cookies Redes Sociais

AEVA incorpora plugins de redes sociais que permiten acceder ás mesmas a través do sitio web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do usuario. Os titulares das devanditas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mimos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade. O usuario debe referirse ás mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. Unicamente, e a título informativo, indícanse a continuación as ligazóns nos que se poden consultar @dicha políticas de privacidade e/ou de cookies.

Facebook: https:/Facebook.com/policies/cookies

Twitter: https:/twitter.com/esprivacy

Instagram: https:/help.instaghram,com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https:/policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google: https;/policies,googler.com/technologies/cppkies?hl=es

Linkedin:https/www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp=cookies

 Deshabilitar e Rexeitar Cookies

O usuario pode deshabilitar, rexeitar e eliminar a cookies, total ou parcialmente, instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador, neste sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir dun navegador da internet a outro. En consecuencia, o usuario debe acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador da internet que estea a utilizar. No caso de que rexeite o uso de cookies, total ou parcialmente, poderá seguir usando o sitio web, aínda que poderá ter limitada a utilización dalgunhas prestacións do mesmo.

Cambio na Política de Cookies

É posible que a Política de Cookies do sitio web cambie ou se actualice, por iso é recomendable que o usuario revise a política cada vez que acceda ao sitio web co obxecto de estar adecuadamente informado sobre como e para que usemos a cookies.

Política de Ligazóns

Infórmase que o sitio web de AEVA pon ou pode poñer a disposición dos usuarios: ligazóns (como entre outros, links, banners, botóns), directorios e motores de procura que permiten aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros.

A instalación destas ligazóns, directorios e motores de procura no sitio web ten por obxecto facilitar aos usuarios a procura e acceso á información dispoñible na internet, sen que poida considerarse unha suxestión, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos.

AEVA non ofrece nin comercializa por se, nin por medio de terceiros, produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlaces.

Así mesmo tampouco, garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, valides ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se pode acceder por medio destas ligazóns.

AEVA en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, así como tampouco aproba, examina, nin fai propios os produtos e servizos, contendido, arquivos e calquera outro material existente nos referidos sitios enlazados.

AEVA non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen producirse polo acceso, uso, calidade ou licitud dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por AEVA e que sexan enlazados a este sitio web.

O usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web a outro distinto, sitio web ao sitio web de AEVA deberá saber que:

 • Non se permite ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o sitio web de AEVA nin sobre os contidos e/ou servizos do mesmo.
 • A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza devandito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de AEVA.
 • O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre AEVA e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento nin aceptación de AEVA dos contidos, servizos e/ou actividades ofrecidos no devandito sitio web ou viceversa.

Propiedade Intelectual e Industrial

AEVA por se, ou como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do sitio web, así como dos elementos contidos no mesmo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso, etc.

Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolle aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de AEVA.

No caso de que o usuario ou terceiro considere que calquera dos contendidos no sitio web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a AEVA a través dos datos de contacto do aparatado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

Accións Legais, Lexislación Aplicable, Xurisdición

AEVA se reserva a facultade de presentar as accións civís e penais que considere necesarias pola utilización indebida do sitio web e contido, ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre usuario e AEVA rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación á interpretación e/ou aplicación destas condicións das partes someteranse os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que corresponda conforme a dereito.

Última modificación neste sitio web 10 de Xullo de 2018.