Convenios Colectivos

Modificación do artígo 37 (Xubilación Parcial) do Convenio Colectivo de siderometal para o ano 2013

Modificación do artígo 24.2 (Plan de Xubilacións Parciais) do Convenio Colectivo de limpeza para o ano 2013

Convenio da alimentación para a provincia de Ourense nos anos 2011-2012

Convenio da Constucción para a provincia de Ourense no ano 2012

Convenio Colectivo do Comercio da pel para os anos 2012-2013

Resolución do 18 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para as empresas e traballadores/as de transporte de enfermos/ as e accidentados/as en ambulancia na Comunidade Autónoma de Galicia

Resolución do 22 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o Convenio colectivo estatal de transporte de enfermos e accidentados en ambulancia

Convenio colectivo de fabricantes de mobles, carpintería, tapizería e ebanistería de Ourense para o ano 2011

Convenio Colectivo de Hostalería para  a provincia de Ourense ano 2012

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para perrucarías de donas, cabaleiros, unisex e beleza

RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo subscrito polas partes asinantes do Convenio colectivo do sector da lousa das provincias de Ourense e Lugo relativo á aprobación da táboa salarial para o ano 2012

Convenio Colectivo de Siderometal para a provincia de Ourense nos anos  2011-2012

Convenio Colectivo de Limpeza de Edificios e Locais para a provincia de Ourense nos anos 2012-2013

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2012, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comisión paritaria do IV convenio colectivo autonómico de pompas fúnebres, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2013

CORRECCIÓN erros. Resolución do 19 de decembro de 2012, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comisión paritaria do IV convenio colectivo autonómico de pompas fúnebres, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2013

Revisión Salarial do Convenio de Panaderias para a provincia de Ourense no ano 2012

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo de residencias privadas da terceira idade relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2012

Convenio Colectivo da Sanidade Privada para a provincia de Ourense

Resolución do 20 de febreiro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica a revisión salarial do ano 2012 e as táboas salariais provisionais para o ano 2013 do Convenio colectivo para o comercio de flores e plantas

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se ordena o rexistro, o depósito e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo de residencias privadas da terceira idade, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2013

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se ordena o rexistro, o depósito e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo subscrito polas partes asinantes do Convenio colectivo do sector da lousa das provincias de Ourense e Lugo relativo á aprobación da táboa salarial para o ano 2013

Convenio Colectivo de Comercio Materiais da Construcción para a provincia de Ourense nos anos 2011-2012

Convenio Colectivo de Comercio e Alimentación para a provincia de Ourense (Táboas Salariais)